Svátek má: Vanda

Regiony

Velikost textu:

Krajská zdravotní má zpracován plán rozvoje teplické nemocnice

Krajská zdravotní má zpracován plán rozvoje teplické nemocnice

Rozvoj svých nemocnic s výhledem na čtvrtstoletí plánuje současné vedení Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Jak má za 25 let vypadat nemocnice v Teplicích, ukazuje generel rozvoje. Zpracovatelem je Ing. arch. Zdeněk Sláma a kolektiv.

Generel
8. prosince 2022 - 07:00

Vznik nemocnice v Teplicích se datuje k začátku 20. století. Areál se postupně rozrůstal na konci 80. let a začátku 90. let, kdy byla dokončena rozsáhlá stavba polikliniky - budovy A a přilehlých pavilonů B - E. Od 90. let rozvoj nemocnice probíhá převážně formou modernizace a rekonstrukce jednotlivých budov, respektive jejich částí. Poslední velkou investicí byla výstavba pavilonu centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, JIP a ARO.

Prostorové i funkční uspořádání areálu a provozů prošlo složitým vývojem, odrážejícím i sociální a politické poměry. Generel rozvoje nemocnice zobrazuje představu o výstavbě v areálu během budoucích přibližně 30 let. Z tohoto důvodu je nutné, kromě prostorové a funkční představy, zahrnout i vyšší míru flexibility s ohledem na předpokládaný vývoj medicínských oborů i stavebně technických možností. Generel představuje rozvoj výstavby nemocnice rozdělený do šesti postupných etap. Při zohlednění všech dostupných požadavků a vlivů se tento koncept snaží k tématu přistupovat s nadhledem.

Jednání s architekty, kteří mají zkušenosti s projektováním zdravotnických zařízení, zahájila KZ v loňském roce. Na základě těchto jednání vedení společnosti získalo představu, jaké podklady je potřeba pro architekty připravit, aby výsledný generel rozvoje nemocnic splňoval veškerá očekávání. Generel Nemocnice Teplice určuje v šesti etapách cílový stav areálu jako celku a popisuje postupnou cestu k dosažení vymezeného cíle. Podrobnost generelu je prostorová, funkční a urbanistická s komplexním areálovým nadhledem.

„Vznik generelů nemocnic je podmíněn dosavadní absencí výhledu do budoucna, který by umožnil stanovit strategii rozvoje nemocničních areálů a optimální investiční plán. Proto jsme velmi rád, že generely vznikly. V teplické nemocnici dosud vyrostl nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a jednotky intenzivní péče anesteziologicko-resuscitačního oddělení, a k stávajícímu pavilonu F byl přistavěn urgentní příjem. V současnosti zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení. Generel vidíme jako možnost rozvoje zdravotní péče a její organizace. V případě teplické nemocnice jsou možnosti dány prostorovým řešením a umístěním areálu, který je vymezen čtyřmi ulicemi v městské zástavbě. To si vyžádá především výstavbu nových pavilonů, které nahradí některé současné objekty, jejichž uspořádání je právě pro další rozvoj zdravotní péče a její organizaci nevyhovující. Jsem přesvědčen, že se nám společně s architekty podařilo najít potřebná řešení,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Přípravě generelu se vedení Krajské zdravotní i nemocnice spolu se zdravotníky pečlivě věnovalo. Jsem proto rád, že připravené projekty můžeme v rámci dlouhodobého výhledu uplatnit. Perspektiva rozvoje nemocnice je důležitá a jeho konkrétní podoba, kterou generel nabízí, je pozitivním signálem k celé veřejnosti, pacientům i personálu,“ doplnil MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel Nemocnice Teplice, o.z.

„Úloha byla náročná především na zmapování současného stavu budov, jejich technického vybavení a určení vazeb mezi jednotlivými odděleními. Areál nemocnice vznikal postupným vývojem během posledních sto let a některá řešení se nám dnes už mohou zdát neopodstatněná, ač v době vzniku svoji logiku měla. V rámci vlastního návrhu pak bylo obtížné určit míru zásahu do stávajícího organizmu nemocnice a velikost detailu, který má generel ještě určovat,“ přiblížil, co bylo pro architekty při zpracování generelu teplické nemocnice nejnáročnější, Ing. arch. Zdeněk Sláma, jehož tým má zkušenosti s projekty zdravotnických zařízení pro veřejný i soukromý sektor.Mezi jeho poslední akce patří několik objektů zdravotní a sociální péče, např. Alzheimer centrum Turnov, pečovatelské domy Šestajovice, přestavba Zámku Měšice na dům s pečovatelskou službou nebo připravovaný projekt privátní ortopedické kliniky v okrese Praha-západ. „Pokud jde o velikosti projektů, v nedávné minulosti jsme dokončili realizaci několika staveb přesahujících jednu miliardu korun,“ doplnil Ing. arch. Zdeněk Sláma.

Prezentace generelu se zúčastnil kromě generálního ředitele KZ MUDr. Petra Malého, MBA a ředitele teplické nemocnice MUDr. Tomáše Hrubého také Ing. Jan Růžička, radní pro oblast financí Ústeckého kraje a primátor statutárního města Teplice Bc. Jiří Štábl. Vedení KZ na jednání zastupovali i členové představenstva Ing. Stanislav Dostál a Ing. Jakub Komárek.

Generel rozvoje v současnosti KZ zpracovává pro všechny své nemocnice, protože si společnost uvědomuje, že požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem pacientům zajistit péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Aby byly investice promyšlené, tedy aby byla zajištěna funkčnost nemocnic jako celku, je potřeba dlouhodobý plán, který s výhledem dalšího rozvoje zohlední návaznosti jednotlivých oddělení, napojení na infrastrukturu a podobně. A to na období alespoň následujících 20 let.
    
(rp,libereckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)Nejčtenější

Souhlasíte s tvrzením premiéra Fialy, že jsme ve válce?

Ano
transparent.gif transparent.gif
34%
Ne
transparent.gif transparent.gif
66%