Svátek má: Zbyšek

Politika

Velikost textu:

Pochybný marketing Českého olympijského výboru

Pochybný marketing Českého olympijského výboru

V minulém článku Pozoruhodná fakta o hospodaření Českého olympijského výboru jsme vás seznámili s důvody, proč Ing. Karel Bauer, CSc. kritizuje jednání Výkonného výboru Českého olympijského výboru v problematice rozpočtu a jeho vyhodnocení.

Ilustrační foto
10. února 2021 - 07:20

Další oblastí jeho adresné kritiky jsou obchodní společnosti, projekty a marketing. K tomu K. Bauer sděluje (v zájmu zachování autenticity předkládáme texty i grafy v podobě, která je uvedena v dotyčné zprávě K. Bauera):


Jediným smysluplným cílem vedlejší – hospodářské činnosti každého spolku musí být podpora činnosti hlavní, tedy v souladu s MOV zejména podpora přípravy a účasti na OH. Přípravu zajišťují suverénní sportovní svazy a k nim by tedy měla směřovat přiměřená (převážná) část výtěžku hospodářské činnosti, byť třeba formou vhodných projektů.

Finanční příspěvky sportovním svazům cestou České olympijské a.s. (ČO a.s). klesly za předsednictví J. Kejvala v období 20132020 o 149,43 mil Kč (o 79 %) v porovnání s předchozím srovnatelným období 2005-2012:

  • Komise pro ekonomiku a marketing se marketingem a jeho přínosy pro členy ČOV dlouhodobě vůbec nezabývá. Nikdy nepředložila ke schválení ani k diskusi žádnou marketingovou strategii, ani analýzu rentability jednotlivých projektů apod. Členové ČOV tak nejsou informováni o marketingové podstatě a ekonomice jednotlivých projektů.   
  • Přestaly být předkládány informace o hospodaření obchodních společností ve smyslu využití výkonů obchodních společností ve prospěch hlavní činnosti ČOV, kterou bezpochyby musí být kromě organizačního zajištění účasti na OH především podpora subjektů zajišťujících přípravu sportovců. Odkaz na veřejné rejstříky je nepřijatelný. Plénum a VV ČOV jsou orgány ČOV tedy 100 % akcionáři a jako akcionářům jim je vedení ČOV povinno poskytovat relevantní informace. Přitom k neposkytování informací není jediný důvod. Naopak se tím předchází nepodloženým spekulacím.
  • Nikdy nebyla vyhodnocována úspěšnost jednotlivých marketingových projektů z hlediska jejich přímých a nepřímých finančních i nefinančních přínosů ve prospěch sdružených subjektů proti nákladům ani jejich rentabilita.
  • Pokud jsou nějaké informace o vedlejší činnosti ČOV členům ČOV předkládány pak (s výjimkou Zprávy o činnosti ČOV 2016-2020) většinou pouze formou promítaných videí či prezentací a bez ekonomiky – tedy bez celkových nákladů, jejich struktury, bez zdrojů financování a předpokládaných přínosů pro členy ČOV apod. Přitom předem zaslané podkladové materiály jsou nutné k řádnému nejen ke zodpovědnému projednání, ale i následné kontrole. Některé (byť ne úplné) ekonomické informace o projektech lze získat ze Zprávy 2016-2020:
 
Náklady na projekty (bez příspěvků svazům) činily v letech 2017 - 2020 dle Zprávy o činnosti ČOV 299,394 mil. Kč.
 
 

Finanční zdroje na pokrytí nákladů na projekty činily v letech 2017 až 2020 dle Zprávy o činnosti ČOV 262,064 mil. Kč :
Finanční zdroje na pokrytí nákladů projektů dle zprávy jsou o 37,330 mil. Kč nižší než náklady.  Zpráva o činnosti ČOV neuvádí, z čeho je ztráta kryta. Nepůsobí to moc věrohodně. 
Naproti tomu výkony ČO a.s. plně pokrývají náklady na projekty v letech 2005–2008.  

Finanční příspěvky svazům a ČOV z ČO a.s. činily dle Zpráv za období 2005-2008 101,36 mil. Kč (23 % veškerých příjmů ČO a.s.) oproti 18,7 mil. (2017-2020).
 
 


  • Obchodní společnosti ČOV se mění na pořadatelské agentury. ČO a.s. a OF s.r.o. realizují projekty pro jednotlivé partnery a poskytují jim tak nejenom svěřená práva k užívání olympijské symboliky, ale i své kapacity a know how. Přitom z toho nemá významnější finanční profit ani ČO a.s. (výsledek hospodaření kladná nula) ani ČOV (nula do rozpočtu), prakticky ani členové ČOV. Podpora hlavní činnosti ČOV z obchodních společností je minimální:
 
Průměrný podíl příspěvků svazům na celkových výkonech (příjmech) ČO a.s. klesl za předsednictví Jiřího Kejvala v letech 2013 až 2019 na 3,1 % oproti období 2005 až 2012, kdy činil 18,3 %.


 
 

  • ČO a.s. nerealizuje žádné významnější projekty zaměřené přímo na podporu činnosti svých členů. Přitom členové ČOV a sportovci (právě ti a jenom ti tvoří marketingový potenciál ČOV). Přínos marketingové činnosti ČO a.s. je pro ně samotné minimální.  
  • Argumentace předsedy ČOV a některých funkcionářů ČOV – tedy, že marketing se oproti minulým obdobím zásadně změnil a že partneři nemají zájem o využití olympijských práv je v rozporu s obsahem smluv dostupných např. v Registru smluv, kde je výslovně uvedeno, že zmíněná práva jsou předmětem smluvního vtahu.  
  • Ze zprávy o činnosti ČOV nelze vyčíst, jak byla využita podstatná část výkonů ČO a.s uvedených na Justice.cz:

Celkové výkony ČO a.s. v letech 2017-2019 (rok 2020 není zatím dostupný) činily dle ročních uzávěrek 385,68 mil. Kč. Na projekty dle Zprávy o činnosti ČOV bylo využito 25 % včetně 3 % na jediný projekt s přímou podporou olympijských svazů. Zbylých 75 % by si jistě zasloužilo bližší rozbor či komentář. Ten však ve Zprávě o činnosti ČOV chybí.
 
 

S dalšími nesrovnalostmi v oblasti netransparentního hospodaření Českého olympijského výboru a kritikou Karla Bauera vás seznámí redakce serveru Prvnizpravy.cz v dalším článku, který pro vás připravujeme.

(svob, prvnizpravy.cz,foto: arch,)