Svátek má: Vladimír

Regiony

Velikost textu:

Krajským financím se na UJEP daří dobře!

Krajským financím se na UJEP daří dobře!

Staré české rčení praví: „Darovanému koni na zuby nehleď“. Je to bezesporu pravda, ale jak se zachovat, když vám někdo daruje 10 milionů korun? V takovém případě se naopak sluší důkladná prohlídka u stomatologa.

Dny vědy a umění 2018
17. listopadu 2018 - 07:00

Výsledek „zubního auditu“ na částku 10 000 000 Kč, kterou štědře poskytl Ústecký kraj naší univerzitě pro rok 2018, hovoří o velmi dobrém stavu i formě použití krajských financí. Mohli jsme přispět mladým začínajícím vědcům, zvýšili jsme počet studentů zdravotnických oborů, mladí výzkumníci rozvinuli technologie pro ochranu životního prostředí, probouzeli jsme středoškoláky k občanství a vztahu k regionu a Ústeckému kraji jsme zpracovali cenné analýzy.

„To je jen výběr z mnoha užitečných výstupů projektů, které schválily Rada a Zastupitelstvo ÚK univerzitě k její podpoře pro právě končící rok. Celkem 18 projektových aktivit se během roku 2018 soustředilo na vzájemnou spolupráci s Ústeckým krajem. Společně byly vytipovány oblasti, jejichž podpora by pomohla nejen univerzitě, ale zároveň regionu,“ pochvaluje si spolupráci rektor UJEP doc. Martin Balej, přičemž dodává: „Spolupráce Ústeckého kraje a naší univerzity nebyla v minulosti nikdy lepší. Dokážeme se domluvit na prospěšných věcech a společně na nich pracovat. Velmi si finanční podpory i současného stavu vzájemných vztahů vážím.“

Takové projekty mají jasnou prioritu již od roku 2017, kdy byla podepsána Rámcová smlouva o regionální spolupráci definující každoroční finanční podporu UJEP ze strany Ústeckého kraje. V prvním roce obdržela UJEP 6 mil. korun, v roce dalším to již bylo 10 mil. korun.

„Rok od roku je vidět stále lepší a přínosnější naše vzájemná spolupráce Výsledky se odráží v takřka každém odvětví. Věřím, že i do budoucna bude kraj s touto vrcholnou krajskou vzdělávací institucí tvořit ještě lepší tandem. Poděkování patří všem, kteří se o takto funkční propojení zasadili a stále na něm pracují,“ uvedl hejtman kraje Oldřich Bubeníček.

Z povahy UJEP jsou získané peníze směřovány zejména na výzkumnou činnost ať to je v oblasti SMART, tak třeba MATEQ, což je výzkumný tým UJEP zaměřující se nanotechnologie a nanomateriály. Mladí akademici a doktorandi, kteří byli v letošním roce podpořeni z prostředků Ústeckého kraje, cílí kromě výše zmíněných oblastí také do technologií pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Rozvíjeny jsou především aktivity v oblasti nápravy znečištěných oblastí a inovativních přístupů k čištění vod. Tým SMART zase obrací svoji pozornost na popularizaci SMART témat a informačních technologií v různých aplikačních oblastech Ústeckého kraje, přičemž taktéž zapojuje ty nejmladší vědce.


Výzkum propojil také historii se současností díky projektové aktivitě filozofické fakulty nazvané „Kde domov můj? V Ústeckém kraji“. Fakulta ji spojila s všudypřítomným „osmičkovým“ výročím a připravila pro učitele a žáky základních a středních škol v kraji putovní výstavu Rok 1918 na Ústecku. Ta skutečně ve dvou sadách putovala po mnoha gymnáziích, muzeích, úřadech, veřejných knihovnách, kulturních stáncích a obchodních střediscích v kraji, aby nakonec zakotvila na Zahradě Čech při finále při závěrečných oslavách 100. výročí vzniku samostatného Československa pořádaných Ústeckým krajem.      

Když je řeč o filozofické fakultě, ta měla letos z podpory kraje ještě jedno želízko v ohni a opět se jednalo o aktivitu používající historii k posílení sounáležitosti s naším krajem. Projekt má jméno „Poznejte bohatství vašeho kraje!“ V první řadě se zaměřuje na podporu nominace ÚK na seznam památek UNESCO – „Nejlepší chmel rodí česká země“. K tomu účelu zhotovená putovní výstava o tradici pěstování chmele na Žatecku přináší informace již od dob brzkého středověku. Stále je v oběhu a v roce 2019 bude k vidění na Filozofické fakultě UJEP, v Národním památkovém úřadu v Ústí nad Labem a na zámku Stekník. Dále projekt ukázal na unikátní památky regionu. V tomto ohledu sehrály lví roli výstava Sola fide/ Pouhou vírou, která probíhala na Zámku Děčín, ale také dokumentace a prezentace významných a opomíjených památek Šluknovska či varnsdorfských kostelů. V neposlední řadě se v rámci tohoto projektu připravilo druhé vydání monografie o Milešově, která je ve finální sazbě.

V roce 2018 byly s podporou projektu financovaného Ústeckým krajem rozděleny studentům doktorského studijního programu UJEP v prezenční formě celkem 2 mil. Kč. Zkvalitnění doktorských studijních programů a podmínek doktorandů je jednou z priorit UJEP. Výše doktorandského stipendia je často tak nízká, že demotivuje mladé začínající vědce v zahájení akademické dráhy. Krajská dotace umožňuje UJEP navýšit měsíční podporu doktorandů až na 13 750 Kč, a zvýšit tak pravděpodobnost jejich setrvání v kraji. Krajské finance pomáhají doktorandům UJEP na 7 fakultách. Od ledna do prosince 2018 obdržel každý z nich měsíčně částku 2 500 Kč.

Stěžejní pro kraj i univerzitu je podpora vzdělávání středního zdravotnického personálu. Pro akademický rok 2018/2019 se díky ní navýšil počet studentů fakulty zdravotnických studií v prvním roce studia a současně zvýšil početní stav absolventů nelékařských zdravotnických oborů. Zároveň mohla fakulta navýšit lékařský a zdravotnický personál, odborníky z praxe, pro vzdělávání sester.

Na čem se UJEP a kraj taktéž shodují, je potřeba zajistit pro kraj vzdělané techniky. Proto byl i v roce 2018 krajem financován projekt „Podpora polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji“. Logicky se ho ujala fakulta strojního inženýrství, která připravila hned několik specializovaných přednášek pro žáky středních škol v Ústí nad Labem, Chomutově a Děčíně. Peníze z Ústeckého kraje také podpořily každoroční Den kariéry FSI, kterého se zúčastnilo 12 firem podnikajících v regionu v průmyslové sféře.

Tento kraj však nepotřebuje pouze techniky a zdravotní sestry, je zde stále třeba i ochránců přírody. Fakulta životního prostředí získala od kraje finance na projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů severních Čech“. Pracovníci FŽP v něm připravili řadu exkurzí pro žáky základních a středních škol zaměřených mj. na zatraktivnění přírodovědného a technického vzdělávání. Exkurze s názvem „Těžba uhlí v Podkrušnohoří“ zavedla žáky a studenty do Elektrárny v Ledvicích, exkurze „Historie těžby Krušných hor“ je zase seznámila s technickými díly a starými řemesly v minulosti, exkurze do „Národního parku České Švýcarsko“ poukázala na některé ekologické fenomény tohoto našeho přírodovědného unikátu.

Osvěta ochrany životního prostředí je a opět byla taktéž zásadním tématem Týdne s FŽP v Hraničáři, což je již tradiční a oblíbená propagační forma FŽP UJEP. V letošním roce přinesla nahlédnutí do tajů velice složitého ekosystému – lesa. Cyklus přednášek pro žáky středních škol i širší veřejnost ve veřejném sále Hraničář byl doplněn o filmové projekce se zaměřením na současné globální i lokální environmentální problémy.

Univerzita pomáhá kraji taktéž prostřednictvím fakulty sociálně ekonomické. Ta v podpořeném projektu „Rozvojový potenciál Ústeckého kraje“, který proběhl na jaře 2018, provedla sociologický výzkum obyvatel Ústeckého kraje v rozsahu 1 360 respondentů ve věku 20–69 let. Tematická náplň šetření byla strukturována podle základních oblastí života a práce v regionu. V tomto srovnání byla pozornost věnována hodnocení prostorové mobility obyvatel těchto oblastí, jejich spokojenosti s životními podmínkami a hodnocení činnosti samospráv. Dle prvotních poznatků se jako region s nejvíce problémy jeví Šluknovsko, což je vyjádřeno i v úvahách respondentů o odstěhování, které jsou zde ze všech regionů nejčetnější.

Náš kraj má hodně co dočinění také se sociální inkluzí. Projekt „Edukace jako nástroj prevence sociální exkluze v Ústeckém kraji“ sbírá pro kraj údaje jednak o faktorech ovlivňujících učení a vzdělávání dospělých lidí s ohledem na možnosti jejich uplatnění ve společnosti i na trhu práce, ale také o podmínkách a potřebách všech typů škol či vzdělávacích potřebách učitelů v oblasti implementace legislativních změn, realizace společného vzdělávání, práce s dětmi a žáky ohroženými negativními důsledky sociálního vyloučení, školním neúspěchem či předčasným ukončením vzdělávání.


Ve vzdělávání dospělých vidí univerzita společně s Ústeckým krajem taktéž významné pole působnosti. Projekt „Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání v ústeckém regionu II“ umožňuje tvorbu nových a podporu realizace již akreditovaných vzdělávacích programů vedoucích k získání pedagogické způsobilosti. Konkrétně k doplnění kvalifikace pedagoga SŠ.

Obohacení a spoluutváření kulturního i volnočasového programu obyvatel Ústeckého kraj je hlavním cílem projektu „Celoroční program Domu umění pro veřejnost“, kde se v roce 2018 na hlavním sále uskutečnilo šest větších výstav, v menším výstavním sále tři. Vedle toho proběhlo sedm doprovodných tvůrčích a vzdělávacích programů. I toto má na srdci Ústecký kraj a univerzita přitom prostřednictvím fakulty umění a designu ráda pomáhá.

Pro Ústeckenovinky.cz Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP.

(lh,usteckenovinky.cz,foto archiv UJEP)