Svátek má: Jeroným

Politika

Velikost textu:

Novela zákona o sportu: Krok kupředu, nebo ústavně pochybný slepenec?

Novela zákona o sportu: Krok kupředu, nebo ústavně pochybný slepenec?

Novela zákona o podpoře sportu platná od prvního dubna tohoto roku se stala předmětem intenzivního politického a právního sporu. Kontroverze kolem jeho přijetí vyvolávají otázky ohledně transparentnosti, demokratického procesu a dodržování zásad právního státu.

Radek Vondráček (ANO)
2. června 2023 - 08:20

Skupina 46 poslanců vedená Radkem Vondráčkem předložila Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu a zákona č. 49/2023 Sb. 

Návrh, který se později stal zákonem č. 49/2023 Sb., byl Poslanecké sněmovně předložen jako návrh skupiny poslanců a projednáván jako sněmovní tisk č. 270 v 9. volebním období (2021-25).  Navrhovateli byli zástupci všech stran vládní koalice, tedy Občanské demokratické strany, TOP 09 a KDU-ČSL, STAN a Pirátů, přičemž mezi navrhovateli figurovali také poslanci SPD. 

Zástupcem navrhovatelů byl poslanec Karel Haas z vládní Občanské demokratické strany. Mezi navrhovateli zákona byl také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Mezi navrhovateli nefigurovali poslanci hnutí ANO.

Návrh zákona měl za cíl změnit působnost Národní sportovní agentury a strukturu jejích vrcholných orgánů. Návrh neobsahoval nejvíce napadené ustanovení § 3g zákona, a sice zřízení Národního rozhodčího soudu pro sport, které se objevilo až mezi 1. a 2. čtením návrhu zákona v podobě komplexního pozměňovacího návrhu předloženého Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.


Radek Vondráček v průběhu projednávání návrhu zákona upozorňoval na řadu problémů spojených s navrhovaným ustanovením § 3g. Kritizoval zásah do autonomie sportovních spolků a jejich členů a tvrdil, že zřízení soudu nepřiměřeně zasahuje do ústavně garantovaného práva na spolkovou samosprávu. Rovněž upozornil na matoucí charakter označení soudu a nejasnosti ohledně jeho právní subjektivity a pravomocí.

Navzdory těmto výhradám byl návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou a posléze postoupen Senátu. Senát následně doporučil vrácení návrhu zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který by zmírnil působnost soudu na sport.

Navrhovaný pozměňovací návrh Senátu se zaměřoval na zmírnění předmětu působnosti soudu a na zajištění, aby se jeho působnost vztahovala pouze na sportovní spolky, které by o to samy požádaly a jejichž vnitřní předpisy by to umožňovaly. Tento pozměňovací návrh Senát schválil a vrátil návrh zákona zpět do Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna návrh Senátu projednala a přijala ve znění schváleném Senátem. Přestože poslanci hnutí ANO nehlasovali pro přijetí zákona, prezident republiky jej podepsal a zákon byl publikován jako zákon č. 49/2023 Sb. dne 15. února 2023.

Celý proces projednávání návrhu zákona byl provázen několika kontroverzemi a výhradami ze strany zejména poslance R. Vondráčka. Ten upozorňoval na ústavně, právně i věcně problematické aspekty zřízení soudu a na porušení ústavního pořádku, které podle něj tento návrh zákona představuje.

Také jsme psali:

Radek Vondráček navíc avizoval svůj záměr obrátit se na Ústavní soud s návrhem na přezkum ústavnosti napadeného zejména ustanovení § 3g zákona a k celkovému procesu schválení zákona č. 49/2023 Sb. pro rozpor s čl. 44 odst. 1 Ústavy a ústavními principy řádného legislativního procesu.

Přestože cílem nového zákona o podpoře sportu, jak argumentovali navrhovatelé, bylo provést změny a modernizovat systém podpory sportu v České republice, kontroverze kolem jeho přijetí vyvolávají otázky ohledně transparentnosti, demokratického procesu a dodržování zásad právního státu.

Navrhované zrušení části zákonů o podpoře sportu, konkrétně ustanovení § 3a odst. 1 písm. f)-i), § 3a odst. 5, § 3b - § 3e a § 3g zákona č. 115/2001 Sb., nebo dokonce celého zákona č. 49/2023 Sb. může mít vážné důsledky pro fungování sportovního sektoru v České republice. Tato ustanovení se týkají působnosti Národní sportovní agentury a změny struktury, působnosti a pravomocí jejích vrcholných orgánů.

Celý spor kolem návrhu zákona a jeho projednávání ukazuje na důležitost pečlivého a řádného legislativního procesu. Je důležité, aby změny v právních předpisech byly připravovány odborníky, řádně projednány, a to včetně možnosti připomínkování a diskuse mezi různými zúčastněnými stranami.

Je smutnou skutečností, že v našem sportovním prostředí převládá již několik let chaos nad pořádkem a nejistota nad předvídatelnou stabilitou. Připomeňme, že nedávno přešlo řízení sportu z MŠMT na Národní sportovní agenturu, která má za necelé čtyři roky od svého vzniku již třetího předsedu a neustále se potýká s mnoha problémy, zejména koncepčními, organizačními a personálními. Pravidla většiny dotačních výzev jsou rok od roku měněna, což někteří označují za nelogické ba dokonce účelové. 

Také jsme psali:

Je nepochybně nesmírně důležité, aby byl vývoj v oblasti sportu provázen reálnou, otevřenou a apolitickou společenskou diskusí, která v co nejkratším čase povede k tomu, že budeme moci podporu sportu ze strany státu konečně označovat za spravedlivou a efektivní. České sportovní prostředí by si po dlouhé době jistotu a transparentně předvídatelnou stabilitu jistě zasloužilo.

Proto bude jistě velmi zajímavé sledovat, zda Ústavní soud ČR svými kroky ke konsolidaci sportovního sektoru přispěje, či nikoli.  

(P. Svoboda, prvnizpravy.cz, foto: repro: CNN Prima)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX


Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%